Werkwijze

Centrum voor Psychotherapie

Wat is een psychologische behandeling in de basis en specialistische GGZ ?

Een psychologische behandeling richt zich op:

  •                     het oplossen of hanteren van problemen
  •                     het vinden van antwoorden op vragen
  •                     het benutten van ongebruikte mogelijkheden
  •                     het ontwikkelen van inzichten uit het verleden en/of heden
  •                     het ontwikkelen van kennis en vaardigheden
  •                     het ontwikkelen van eigen redzaamheid (empowering)

De psychologische behandeling is curatief ingesteld. Met andere woorden: er is sprake van een probleem en of een klacht en het doel is om de klacht of het probleem dragelijker, leefbaarder te maken en indien mogelijk op te lossen.

In de behandeling kunnen uiteenlopende problemen van sociale, lichamelijke of psychische aard aan de orde komen. Uw behandelaar kan hiervoor verschillende behandelmethoden gebruiken die het best passend zijn bij uw problemen of klachten.

Psychologen en psychotherapeuten leren hun cliënten hoe zij zichzelf bij hun problemen kunnen helpen. Daarbij is het belangrijkste uitgangspunt  dat  mensen uiteindelijk  in  staat  zijn  zelf keuzen te maken, hun eigen bestemming te bepalen en te veranderen als zij daar voor kiezen. De  gesprekken  zijn  daarom  te  beschouwen  als werkbijeenkomsten. De bedoeling van die bijeenkomsten is een verandering te bewerkstelligen van voor u nadelige gedragspatronen of van bepaalde ideeën, normen en waarden waaruit die patronen volgen. Samen met u zal worden gezocht naar de beste manieren om de obstakels aan te pakken die de noodzakelijke verandering in de weg staan. De werkbijeenkomsten kunnen eenvoudig, leuk en zeer hoopgevend zijn, maar ook wel eens vermoeiend, een enkele keer zelfs beangstigend.

Het is in ieder geval verstandig rekening te houden met een eventuele kortstondige verslechtering  van uw  situatie  in  de beginperiode van uw behandeling. Dit kan helaas voorkomen en is lastig, maar van tijdelijke aard.

De beginfase van de behandeling wordt gekenmerkt door het verzamelen van informatie, benodigd voor de behandeling, de vorming van vertrouwen en  de ontwikkeling van het therapeutische contact. De informatie bestaat uit hetgeen u zelf aan ons doorgeeft of, na overleg met u, hetgeen door derden wordt verstrekt.

In de werkfase van de behandeling is er een meer actieve aanpak van de problemen en de klachten waarvoor u gekomen bent.

Een basis GGZ behandeling duurt gemiddeld 6 tot 10 gesprekken.

Een volledige behandeling specialistische GGZ therapie kan een half jaar tot twee jaar in beslag nemen.

Mogelijk vragen wij u om vragenlijsten in te vullen of wij kunnen bij u een psychologische test afnemen. Al uw gegevens worden door ons 15 jaar bewaard. Dit is de wettelijk termijn. Uw eigen behandelaar en de administrateur van de praktijk zijn de enigen die hebben toegang tot uw dossier. In uw dossier zijn behalve eventuele correspondentie, het behandelplan en de evaluaties ook de aantekeningen van de behandelaar opgenomen. U hebt recht van inzage in uw dossier.

Qua inhoud en duur wisselt een behandeling per persoon. Het ideaal is zo kort mogelijk, maar zo lang als noodzakelijk is.

Neem goed nota van onderstaande procedures.

Wij zijn uitsluitend bereikbaar tussen 13 en 16 uur via het mobiel nummer 06-55378426, bij voorkeur op werkdagen, behalve op vrijdag en via de e-mail van uw eigen behandelaar.

Indien wij de telefoon niet kunnen opnemen bellen wij u binnen 48 uur terug, mits u natuurlijk ons niet anoniem belt.

Afspraken en andere zakelijke kwesties kunt u via e-mail of telefonisch regelen. Bent u niet in staat een gemaakte afspraak na te komen, dan dient u dit minstens 48 uur van tevoren bekend maken. Doet u dit niet, dan wordt het normale gesprekstarief in rekening gebracht. Bij het maken van telefonische afspraken wordt door ons bovenstaande standaardprocedure gevolgd, zodat vergissingen zijn uitgesloten. Noteert u daarom zorgvuldig de afspraken die u (telefonisch maakt) en aarzel niet om datum, tijd en plaats van uw afspraak tijdig nog eens bij ons te controleren.

Maak gebruik van ons afsprakenkaartje dat u via de behandelaar kunt krijgen en laat uw behandelaar de afspraak voor u noteren. Alleen dan zijn uw rechten bij een meningsverschil gewaarborgd.

Buiten de gesprekken is er in de regel geen contact tussen behandelaar en cliënt. In dringende gevallen raden wij u aan na een half uur nog eens ons telefoonnummer 0655378426 te bellen en dit eventueel een paar keer te herhalen. Er wordt dan zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen. U dient in een dergelijke situatie  rekening te houden met enige wachttijd, zeker buiten kantooruren. In ernstige, spoedeisende gevallen of bij langdurige afwezigheid van uw behandelaar kunt u beter contact met uw huisarts of diens vervanger opnemen.