Kwaliteitsstatuut

Centrum voor Psychotherapie

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz – Instelling

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.

I. Algemene informatie

1. Gegevens ggz-aanbieder

Naam instelling: Empathon B.V.

Hoofd postadres straat en huisnummer: Postbus 7

Hoofd postadres postcode en plaats: 3220AA Hellevoetsluis

Website: www.empathon.nl

KvK nummer: 59653213

AGB-code(s): 22.220650

2. Gegevens contactpersoon/aanspreekpunt

Naam: Cees Willemse

E-mailadres: empathon@empathon.nl

Telefoonnummer: 0655378426

3. Onze locaties vindt u hier

Link: https://www.empathon.nl/index.php?page=Neem%20contact%20op

4. Beschrijving zorgaanbod en professioneel netwerk:

Basis en specialistische GGZ i.s.m. collega’s en huisartsen op de Zuid-Hollandse Eilanden en Rotterdam en omgeving. Eigen netwerk: praktijkvestigingen in – Spijkenisse, Laanweg 4. – Rotterdam: Voorhaven 29 en Aelbrechtskolk 45 b. – Hellevoetsluis: Muiderslotpad 2 en Bruggehoofd 85.

5. Empathon B.V. heeft aanbod in:

de generalistische basis-ggz

de gespecialiseerde-ggz

6. Behandelsettingen generalistische basis-ggz

Patiënten/cliënten kunnen met de volgende problematiek bij Empathon B.V. terecht en deze instelling biedt de volgende vormen van zorg en voor de aanwezige zorgvormen kunnen de volgende beroepsgroepen als regiebehandelaar optreden (indien relevant met toelichting):

Ambulante zorg

Beroepsgroep die hier als regiebehandelaar kan optreden en evt. toelichting:

Klinisch psycholoog, psychotherapeut (en psychotherapeut in opleiding), GZ psycholoog.

Anders, namelijk:

Psychodiagnostiek.

7. Behandelsettingen gespecialiseerde-ggz

Patiënten/cliënten kunnen met de volgende problematiek bij Empathon B.V. terecht en deze instelling biedt de volgende vormen van zorg en voor de aanwezige zorgvormen kunnen de volgende beroepsgroepen als regiebehandelaar optreden (indien relevant met toelichting):

Ambulante zorg

Beroepsgroep die hier als regiebehandelaar kan optreden en evt. toelichting:

Klinisch psycholoog, psychotherapeut, GZ psycholoog.

8. Structurele samenwerkingspartners

Empathon B.V. werkt ten behoeve van de behandeling van patiënten/cliënten/patiëntenzorg samen met de volgende partners (beschrijf ook de functie van het samenwerkingsverband en wie daarin participeren (vermeldt hierbij NAW-gegevens en website):

Psychosociale zorg via aanbod Basis en Specialistische GGZ in overleg met collega’s en huisartsen op de Zuid-Hollandse Eilanden en in Rotterdam en omgeving. Participanten: PsyQ te Spijkenisse en Rotterdam Lucertis Yulius Delta MFC Spijkenisse Lieve goed Parnassia Psychiater Petra Schoof

II. Organisatie van de zorg

9. Zorgstandaarden en beroepsrichtlijnen

Empathon B.V. ziet er als volgt op toe dat:

9a. Zorgverleners bevoegd en bekwaam zijn:

CV, kopie diploma, referenties en ervaringen uit verleden, Verklaring Goed Gedrag Verplichte nascholing. In company cursussen en trainingen. Twee maandelijks indicatie-overleg. Twee maandelijks intervisie. Praktijkopleider en werkbegeleiders. Opleidingspartner PT RINO toetst op verschillende opleidinscriteria en competenties

9b. Zorgverleners volgens zorgstandaarden en richtlijnen handelen:

Onze behandelaren zijn op de hoogte van verschillende zorgstandaarden en richtlijnen w.o. Multidisciplinaire richtlijnen Trimbos Instituut (evidence based), Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming welke hun vertaling hebben gevonden in ons zorgaanbod en zorgprogramma’s.

9c. Zorgverleners hun deskundigheid op peil houden:

Empathon BV werkt al jarenlang samen met zelfstandige hulpverleners (ZZP’ers) die belang hebben in het bijhouden van de eigen registraties en deskundigheidsontwikkeling aangezien zij meerdere werkgevers/opdrachtgevers hebben. Een deel van de behandelaren werkt tevens in grote instellingen waardoor er een dubbele focus is op hun deskundigheidsontwikkeling. Daarnaast biedt Empathon medewerkers regelmatig in-company cursussen en trainingen aan. De psychotherapeuten in opleiding ontwikkelen binnen Empathon en RINO hun deskundigheid en competenties. De laatste kennis en stand der wetenschap op het gebied van psychosociale zorg vloeit via de opleidelingen weer terug in de organisatie Empathon.

10. Samenwerking

10a. Samenwerking binnen uw organisatie en het multidisciplinair overleg is vastgelegd en geborgd in het professioneel statuut:

Upload van uw professioneel statuut op www.ggzkwaliteitsstatuut.nl

10b. Indien de organisatie gespecialiseerde-ggz levert: Binnen Empathon B.V. is het multidisciplinair overleg en de informatie-uitwisseling en -overdracht tussen regiebehandelaar en andere betrokken behandelaren als volgt geregeld:

Indicatie-overleggen 1 x per 2 weken op vestigingen Rotterdam en Hellevoetsluis. MDO: klinisch psycholoog/psychotherapeut, psychotherapeut i.o., GZ-psycholoog, psychotherapeut K&J. Verslaglegging per notulen. Intervisie 1 x per maand op 2 vestigingen, te weten Rotterdam en Hellevoetsluis. Disciplines: psychiater, klinisch psycholoog, psychotherapeut, gz-psycholoog, POH-er.

10c. Empathon B.V. hanteert de volgende procedure voor het op- en afschalen van de zorgverlening naar een volgend respectievelijk voorliggend echelon:

Behandelaar overlegt, bij twijfel met indicatieteam en/of huisarts. Opleidelingen overleggen eerst met werkbegeleider, vervolgens indicatieteam en/of huisarts.

10d. Binnen Empathon B.V. geldt bij verschil van inzicht tussen bij een zorgproces betrokken zorgverleners de volgende escalatieprocedure:

– casuïstiek (opnieuw) inbrengen in indicatie-overleg – verschil van inzicht bespreken in intervisie – consultatie bij (niet bij zorgproces betrokken) klinisch psycholoog/psychotherapeut – eventueel consultatie bij externe klinisch psycholoog/psychotherapeut

11. Dossiervoering en omgang met patiëntgegevens

11a. Ik vraag om toestemming van de patiënt bij het delen van gegevens met niet bij de behandeling betrokken professionals:

Ja

11b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld), het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij materiële controle):

Ja

11c. Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn zorgverzekeraar:

Ja

11d. Empathon B.V. levert ROM-gegevens aan bij de Stichting Benchmark ggz (SBG) op geaggregeerd niveau ten behoeve van benchmarking:

Ja

12. Klachten en geschillenregeling

12a. Patiënten kunnen met klachten over een behandeling terecht bij Naam instelling: Stichting Klachtencommissie Gezondheidszorg

Contactgegevens: Nievaartpad 2, Leiderdorp Postbus correspondentie: 11069, 2301 EB, Leiden 023-7001210

De klachtenregeling is hier te vinden:

Link naar klachtenregeling: http://www.lkgz.nl/

12b. Patiënten kunnen met geschillen over behandeling terecht bij

Naam geschilleninstantie waarbij instelling is aangesloten: Stichting Klachtencommissie Gezondheidszorg

Contactgegevens: Nievaartpad 2, Leiderdorp Postbus 11069, 2301 EB Leiden De geschillenregeling is hier te vinden:

Link naar geschillenregeling: www.lkgz.nl

  1. Het behandelproces – het traject dat de patiënt in deze instelling doorloopt

13. Wachttijd voor intake en behandeling

Patiënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling via deze link of document (en kunnen deze telefonisch opvragen). De informatie is gerangschikt naar generalistische basis-ggz en/of gespecialiseerde ggz, en –indien het onderscheid van toepassing is– per zorgverzekeraar en per diagnose.

Link naar wachttijden voor intake en behandeling: https://www.empathon.nl/index.php#wachttijden

14. Aanmelding en intake

14a. De aanmeldprocedure is in de organisatie als volgt geregeld (zoals: wie ontvangt de telefonische aanmelding, wie doet de intake, hoe verloopt de communicatie met de patiënt):

Alle telefoongesprekken komen binnen op: 0655378426 De klinisch psycholoog neemt op. Bij diens afwezigheid een ervaren psychotherapeut. De aanmeldingen verlopen vrijwel altijd online via onze website en cliënten worden allemaal verwezen door met name huisarts of andere medisch specialisten. De cliënten kiezen een behandelaar en vullen een formulier met persoonlijke gegevens

en een formulier met behandelgegevens in. De ingevulde formulieren komen digitaal terecht bij de administratie, bij de behandelaar, bij het managementteam en bij de cliënt. De gekozen behandelaar handelt de rest van de procedure af.

14b. Binnen Empathon B.V. wordt de patiënt/cliënt terugverwezen naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt/cliënt:

Ja

15. Diagnose

Beschrijf hoe de intake en diagnose binnen Empathon B.V. is geregeld (hoe komt de aanmelding binnen, hoe komt de afspraak met de patiënt/cliënt voor de intake tot stand, wie is in de intakefase de regiebehandelaar en hoe komt die beslissing tot stand (afstemming met patiënt/cliënt), waaruit bestaan de verantwoordelijkheden van de regiebehandelaar indien deze wel/niet zelf de diagnose stelt):

Aanmeldingen beschreven bij 14. Cliënten hebben de mogelijkheid een behandelaar te kiezen. Aanmelding met bijbehorende documenten komt direct bij behandelaar. Behandelaar stelt cliënt op de hoogte van eventuele afwijkende wachttijd en/of neemt contact op om afspraak te maken of cliënt te verwijzen (op basis van ons uitgebreid intakeformulier). Behandelaar maakt afspraak voor intake gesprek (1 max 3), maakt hypothesen en stelt behandelplan op welke hij overlegt in indicatie-overleg. Empathon heeft geen wachttijd tussen intake en behandeling. Behandelaar is verantwoordelijk en aanspreekpunt voor cliënt. Psychotherapeut en Klinisch psycholoog zijn regie-behandelaar, GZ-psycholoog en psychotherapeut zijn regie behandelaar voor Bggz. Opleidelingen Psychotherapie krijgen regiebehandelaar toegewezen welke tevens werkbegeleider is.

16. Behandeling

16a. Het behandelplan wordt als volgt opgesteld (beschrijving van proces en betrokkenheid van patiënt/cliënt en (mede-)behandelaren, rol multidisciplinair team):

Na de intake en in samenwerking met cliënt wordt een behandelovereenkomst opgesteld welke wordt getekend door zowel cliënt als behandelaar. In het behandelplan staat een beschrijving van diagnostiek, klachten bij aanmelding, diagnose volgens DSM-IV, beschrijvende diagnose, doelen van de behandeling, welke methoden worden gebruikt, verwachtte duur van behandeling, frequentie van sessies en mogelijkheid tot evaluatie. Al in eerste gesprek worden cliënten op de hoogte gebracht dat de gezamenlijke afspraken worden beschreven in een behandelplan welke door cliënt moet worden getekend. Intake fase van 1-3 sessies wordt gebruikt om visie van cliënt op eigen klachten, voorkeuren en wensen mee te nemen in de behandelmethodiek voor zover mogelijk.

16b. Het aanspreekpunt voor de patiënt/cliënt tijdens de behandeling is de regiebehandelaar (beschrijving rol en taken regiebehandelaar in relatie tot rol en taken medebehandelaars):

In onze kleine instelling is vrijwel iedere behandelaar regie-behandelaar, behalve de (GZ)psychologen in opleiding tot Psychotherapeut. Cliënten van opleidelingen hebben te maken met regie-behandelaar. Opleideling consulteert regie-behandelaar wekelijks met casuïstiek én tussendoor indien noodzakelijk. Cliënt is bekend met de regie-behandelaar vanaf aanvang van de therapie. Aanspreekpunt van cliënten tijdens de behandeling is de eigen behandelaar. In zeldzame gevallen is de GZ-psycholoog medebehandelaar en is de psychotherapeut/klinisch psycholoog hoofdzakelijk aanspreekpunt voor clienten.

16c. De voortgang van de behandeling wordt binnen Empathon B.V. als volgt gemonitord (zoals voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM):

Evaluatie met cliënten elke 5 a 10 sessies, bij wijzigingen in behandelplan wordt, in overleg met cliënt behandelplan gewijzigd en wordt casus opnieuw ingebracht in indicatie-overleg, tussentijdse ROM dient eveneens ter evaluatie van voortgang behandelproces. Intervisie wordt ingezet bij stagnerende behandelingen waarbij met name de inzet, persoonlijkheid en kundigheid van de behandelaren onderwerp van casuïstiek is.

16.d Binnen Empathon B.V. evalueert de regiebehandelaar samen met de patiënt/cliënt en eventueel zijn naasten de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling als volgt (toelichting op wijze van evaluatie en frequentie):

Evaluatie (kort) in de sessie elke 5e of 10e, ROM uitslagen bieden aanknopingspunt tot evaluatie, 2 x per jaar wordt behandelplan opnieuw bekeken en behandeldoelen eventueel afgevinkt.

16e. De tevredenheid van patiënten/cliënten wordt binnen Empathon B.V. op de volgende manier gemeten (wanneer, hoe):

Via CQI ambulant

17. Afsluiting/nazorg

17a. De resultaten van de behandeling en de mogelijke vervolgstappen worden als volgt met de patiënt/cliënt en diens verwijzer besproken (o.a. informeren verwijzer, advies aan verwijzer over vervolgstappen, informeren vervolgbehandelaar, hoe handelt instelling als patiënt/cliënt bezwaar maakt tegen informeren van verwijzer of anderen):

Afsluiting gespecialiseerde behandelingen wordt in vroeg stadium besproken allereerst met cliënt en eventueel familie. De laatste sessies worden besteed aan samenvatting van behaalde therapiedoelen, terugvalpreventie, proces van afscheid nemen, mogelijkheden voor nazorg of advies voor verdere behandeling buiten onze instelling. Bij tussentijdse verwijzing worden mogelijkheden onderzocht allereerst in samenwerking met cliënt en diens wensen/mogelijkheden en vervolgens volgt overleg met huisarts. Indien cliënten bij afsluiting (behandeling afgerond) geen toestemming geven de verwijzer in te lichten volgt er geen verslag naar de betreffende huisarts.

17b. Patiënten/cliënten en/of hun naasten kunnen als volgt handelen als er na afsluiting van de behandeling sprake is van crisis of terugval:

Ex-cliënten kunnen ten alle tijden contact opnemen met de vertrouwde behandelaar. Op basis van de kenmerken van de crisis/terugval zal cliënt verder worden begeleid of doorverwezen.

IV. Ondertekening

Naam bestuurder van Empathon B.V.:

C.P.M. Willemse

Plaats:

Hellevoetsluis

Datum:

1 augustus 2016

Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening, handel conform het model kwaliteitsstatuut en dat ik dit kwaliteitsstatuut naar waarheid heb ingevuld:

Ja

Bij het openbaar maken van het kwaliteitsstatuut voegt de ggz-instelling de volgende bijlagen op de registratiepagina van www.ggzkwaliteitsstatuut.nl toe:

Een afschrift/kopie van het binnen de instelling geldende kwaliteitscertificaat (HKZ/NIAZ/JCI en/of ander keurmerk);

Een kopie van de overeenkomst met SBG voor aanlevering van ROM-gegevens; Zijn algemene leveringsvoorwaarden;

Het binnen de instelling geldende professioneel statuut, waar de genoemde escalatie-procedure in is opgenomen.